۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

 

آقای غلامعباس نکونام

  سرپرست امور دانشجویی

  تحصیلات                  کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط زیست

  شماره تماس                                                ۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۰۱-۲

  دورنگار                                                        ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۹۲
۵                                                                    شماره اتاق 

vcs@kmu.ac.ir                                           پست الکترونیک 

                                                                           

 
 
 

 

آقای محمود قربانی نژاد 

 مدیر امور فرهنگی

 تحصیلات                 کارشناس ارشد ادبیات

 شماره تماس               ۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۰۱-۲
 دورنگار                       ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۹۲

۵                             شماره اتاق 

vcs@kmu.ac.ir         پست الکترونیک 

 

 


                                                         

آقای محسن قلیزاده 

مدیر امور تربیت بدنی

تحصیلات                   کارشناس ارشد تربیت بدنی

شماره تماس                             ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۶۱

دورنگار                                  ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۵۶

vcs@kmu.ac.ir                        پست الکترونیک