۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

 

 

 


 
 
آقای غلامعباس نکونام 
مدیر امور دانشجویی 
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط زیست
شماره تماس : 2-31325301-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : 5

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
آقای محمود قربانی نژاد
مدیر امور فرهنگی
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات
شماره تماس : 2-31325301-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : 5

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 

 

 

آقای محسن قلی زاده

مدیر تربیت بدنی

تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

شماره تماس : 31325261-034

دورنگار : 31325299-034

مستقر در دفتر سالن ورزشی 9 دی                                                                         

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
آقای حمدالله سلطانی نژاد
مدیر امور اداری و عمومی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس : 31325276-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق :