۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 
 
 

محمد حسین یوسفی

کارشناس تربیت بدنی

تحصیلات      : ارشد تربیت بدنی
(مدیریت ورزشی)

شماره تماس :۳۱۳۲۵۲۵۷-۰۳۴

 
​ شرح وظایف :
 
 ۱- کشف وشناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویی
.

 ۲- تامین امکانات وآماده سازی فضاهای ورزشی خوابگاه ها وسایراماکن ورزشی دانشجویی

 ۳- برنامه ریزیوبرگزاری و نظارت بر مسابقات درون دانشگاهیبرنامه ریزی،اجرا ونظارت برتمرین تیم های ورزشیبرنامه ریزی، تهیه ملزومات و برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های اعزامی به مسابقات برون دانشگاهی.

 ۴- اعزام تیم های ورزشی به مسابقات قهرمانی کشور والمپیادها.

 ۵- هماهنگی جهت ایاب وذهاب دانشجویان به مکان های ورزشی درطول سال تحصیلی.

 ۶- انعقادقرارداد با مربیان،داوران واماکن ورزشی سطح شهر.

 ۷- تقدیرازبرگزیدگان مسابقات ورزشی دانشجویی.

 ۸- ارزیابی ونظارت مستمربرفعالیت هاوفضاهای ورزشی ازطریق چک لیست های مربوطه وارائه بازخورد به مقامات بالاتر.

 ۹- انجام اموراداری وپاسخگویی به مکاتبات.

۱۰- انجام وتوسعه کلیه امور ورزشی بویژه ورزش های همگانی دانشجویی درراستای سلامت وپرکردن اوقات فراغت آنان.

۱۱- برنامه ریزیواجرای تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی ودرون خوابگاهی وتهیه گزارش از برنامه های انجام شده و ارسال آنها به وزارتخانه