۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   
 
 
 

محمد حسین یوسفی

کارشناس تربیت بدنی برادران

تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی
(مدیریت ورزشی)

شماره تماس :۳۱۳۲۵۲۵۷-۰۳۴                                            

 
​ شرح وظایف :
 

 •  کشف وشناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویی.
 •  تامین امکانات وآماده سازی فضاهای ورزشی خوابگاه ها وسایراماکن ورزشی دانشجویی
 • برنامه ریزیوبرگزاری و نظارت بر مسابقات درون دانشگاهیبرنامه ریزی،اجرا ونظارت برتمرین تیم های ورزشی برنامه ریزی، تهیه ملزومات و برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های اعزامی به مسابقات برون دانشگاهی.
 •  اعزام تیم های ورزشی به مسابقات قهرمانی کشور والمپیادها.
 •  هماهنگی جهت ایاب وذهاب دانشجویان به مکان های ورزشی درطول سال تحصیلی.
 •  انعقادقرارداد با مربیان،داوران واماکن ورزشی سطح شهر.
 •  تقدیرازبرگزیدگان مسابقات ورزشی دانشجویی.
 •  ارزیابی ونظارت مستمربرفعالیت هاوفضاهای ورزشی ازطریق چک لیست های مربوطه وارائه بازخورد به مقامات بالاتر.
 •  انجام اموراداری وپاسخگویی به مکاتبات.
 •  انجام وتوسعه کلیه امور ورزشی بویژه ورزش های همگانی دانشجویی درراستای سلامت وپرکردن اوقات فراغت آنان.
 • برنامه ریزیواجرای تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی ودرون خوابگاهی وتهیه گزارش از برنامه های انجام شده و ارسال آنها به وزارتخانه