۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهای دانشجویان در ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد.

این معاونت با تلاش سه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه ، تربیت بدنی و مدیریت اموردانشجویی و نیز مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجویان و همکاری پرسنل اداری حوزه گامهای تاثیرگذاری را در انجام ماموریت سازمانی دانشگاه دارد.

اهداف کلی این معاونت عبارتند از:

 

* نهادینه کردن و بکار گیری ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و انقلابی در دانشگاه 

*مشارکت دادن دانشجویان و کارکنان در فعالیتها و برنامه های فرهنگی ،هنری ،سیاسی و ورزشی و نهادینه کردن آنها