۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

هدایت مطهری زاده

رییس اداره تغذیه

تحصیلاتفوق لیسانس مدیریت

شماره تماس: 31325353-034

شماره اتاق :10

 

شرح وظایف:
 

 •  برنامه ریزی و نظارت بر کلیه اموراداره تغذیه
 •  انجام برنامه ریزی های بلند مدت در راستای سیستهای حوزه جهت ایجاد بهترین کیفیت و کمیت در مراحل تغذیه
 • تنظیم و تدوین نهایی برنامه غذایی ( هفتگی–ماهیانه) متناسب با فصول و مناسبتها با توجه به نظرات دانشجویی و هزینه معاونت.
 • نظارت ، ارزیابی عملکرد کارشناسان و کلیه پرسنل شاغل در اداره تغذیه
 • ارائه راهکار و برنامه ریزی های لازم در جهت پیشبرد اهداف اداره تغذیه به سوی استاندارد سازی بیشتر با همکاری و نظر کارشناسان مربوطه .
 • نظارت بر کلیه امور تغذیه سلف سرویس ها و مشکلات تغذیه ای دانشکده های اقماری
 • هماهنگی با ادارات درون سازمانی و فراسازمانی در راستای پیشبرد اهداف اداره

 حجت حسینی اختیارآبادی

اپراتور اداره تغذیه

تحصیلات : لیسانس

شماره اتاق : 10

شماره تماس :31325288-034                                           

 

شرح وظایف:

 • ثبت آمار دریافتی روزانه از سلف سرویس ها در سامانه
 • ثبت حواله های متفرقه
 • محاسبه حق الزحمه ماهیانه شرکتطرف قرارداد
 • ثبت در سامانه قراردادهای دانشگاه
 • فعال کردن کارت دانشجویی جهت استفاده از سلف سرویس


مهدی غنجعلی پور

مسئول سلف سرویس

تحصیلات : فوق دیپلم

حضور در سلف سرویس گلستان

شماره تماس :31336393-034                                           

 

شرح وظایف:

 • نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل اداره تغذیه در سلف سرویس بررسی گزارشات ارئه شده از طرف آنها در خصوص مشکلات سلف سرویس ها به صورت روزانه پیگیری و رفع مشکلات در حد ممکن و گزارش در خصوص موارد حل نشده یا هماهنگی لازم با مقام مافوق .
 • نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت مواد غذایی خریداری شده از طریق کارشناسان و پیگیری های لازم .
 • شناسایی مشکلات مربوط به آشپزخانه و سلف سرویس اعم از تعمیرات وتأسیسات و پیگیری جهت حل مشکل .
 •  نظارت و پیگیریهای لازم در خصوص حمل و توزیع به موقع غذا در سلف سرویس ها و خوابگاه های سطح شهر