۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

خانم ایران محمودی خورندی 

رئیس اداره خوابگاه ها

تحصیلات:

شماره تماس:31325278-034

دورنگار: 31325279-034

شماره اتاق : 2                                                                                                     

 

شرح وظایف

 

 


خانم زهرا زارع منصوری 

کارسناش اداره خوابگاه ها

تحصیلات:

شماره تماس:31325280-034

دورنگار: 31325279-034

شماره اتاق :   2                                                                                                   

 

شرح وظایف

 

 


خانم زهرا پور محی آبادی

کارشناس اداره خوابگاه ها

تحصیلات:

شماره تماس:31325280-034

دورنگار: 31325279-034

شماره اتاق :                                                                                                   

 

شرح وظایف