۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

زهرا زارع منصوری

متصدی امور خوابگاه ها

تحصیلات       : کاردانی

شماره تماس  :۳۱۳۲۵۲۷۹

شماره اتاق  ۲

 

شرح وظایف

۱- ثبت مشخصات ساکنین خوابگاه ها

۲- اعلام میزان بدهی هزینه خوابگاهی دانشجویان فارغالتحصیل، انتقالی، جابجایی و میهمانیجهت تسویه حساب

۳- اعلام بدهی هزینه خوابگاهی دانشجویان

۴- ارسال اسناد هزینه خوابگاه ها به صندوق رفاه دانشجویان