۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

مدارک لازم جهت صدور مجوز سکونت در خوابگاه بشرح ذیل می باشد :

 ۱- کپی تاییدیه انتخاب واحد نیمسال مربوطه توسط آموزش دانشکده 
 ۲- اخذ تعهد محضری و ارائه تعهد تکمیل شده جهت اسکن به آموزش دانشکده. 
 ۳- دو قطعه عکس ۴*۳
 ۴-کپی شناسنامه از صفحه اول 
 ۵-ارائه مدارک فوق به خوابگاه مربوطه

 

ضمناً تامین کلیه وسایل شخصی بر عهده دانشجو می باشد .