۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
رییس اداره رفاه 


کاظم روحیان  

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس : ۳۳۲۱۵۲۷۷
شماره اتاق :    ۳

 
 

شرح وظایف

۱- ثبت نام دانشجویان روزانه متقاضی وام ضروری از طریق مرکز مشاوره دانشجویی، تحویل فرم های تکمیل شده، امتیازبندی وتهیه لیست کنترل و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان - پیگیری تا مرحله واریز وجه به حساب دانشجویان

- ۲ثبت نام از دانشجویان روزانه متقاضی بیمه خدمات درمانی از طریق دانشکده ها ، تهیه لیست بیمه کنترل و ارسال به صندوق رفاه و هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت صدور دفترچه

۳- ثبت نام از دانشجویان شبانه متقاضی وام شهریه از طریق دانشکده ها–تهیه لیست–ارسال به صندوق رفاه پیگیری تا مرحله واریز به حسابداری دانشکده مربوطه

۴- ارجاع کلیه لیست های وام دانشجویی به صندوق رفاه–و پیگیری لازم جهت واریز وجه

۵- ارجاع کلیه فرم های تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل–انتقالی و انصرافی و میهمانی به صندوق رفاه

۶- ارتباط و پیگیری مستمر با واحد درآمد صندوق رفاه جهت باز پرداخت بدهی دانشجویان به صندوق تا مرحله اعلام تسویه حساب توسط واحد درآم


 

رییس تسویه حساب دانشجویی 
مهناز مالکی   

تحصیلات : فوق 
لیسانس روانشناسی

شماره تماس   : 
۳۳۲۱۵۳۵۳

شماره اتاق:  ۳
 

شرح وظایف

۱- ثبت نام از دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلیاز طریق دانشکده، تهیه لیست،کنترل، ارسال به صندوق رفاه و پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان

۲- ثبت نام مستقیم از دانشجویان روزانه متقاضی وام مسکن ( دانشجویان غیر بومی که در خوابگاه های دانشجویی سکونت ندارند) تهیه لیست وکنترل آن و ارسال به صندوق رفاه

۳- ثبت نام مستقیم از دانشجویان روزانه متأهل متقاضی وام ودیعه مسکن ( که در منازل استیجاری سکونت دارند) . بازدید منزل، تهیه فرم و مدارک مربوطه، تهیه لیست، کنترل و ارسال به صندوق رفاه. پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان

۴- تهیه لیست کلیه دانشجویان روزانه و شبانه از طریق دانشکده ها جهت تهیه لیست نهایی بیمه حوادث ارسال به اداره بیمه – صدور کارت بیمه حوادث – ارسال به دانشکده ها جهت توزیع به دانشجویان

۵- تهیه و تنظیم لیست و دیسکت کار دانشجویی جهت ارسال به حسابداری و بانک و پیگیری تا مرحله واریز به حساب دانشجویان