۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
رییس اداره رفاه 


آقای کاظم روحیان

رئیس اداره رفاه دانشجویی 

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره تماس :31325277-034

شماره اتاق : 3                                                                                                    

 
 

شرح وظایف:

 • ثبت نام وپرداخت وام تحصیلی از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط در هر ترم
 • ثبت نام و پرداخت وام مسکن از دانشجویان روزانه متقاضی در هر ترم
 • ثبت نام و پرداخت وام ودیعه مسکن از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط در هرترم
 • ثبت نام و پرداخت وام ضروری از دانشجویان روزانه متقاضی واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به بیمه حوادث کلیه دانشجویان
 • انجام امور مربوط به بیمه سلامت دانشجویان خارجی
 • تهیه شماره حساب برای کلیه دانشجویان جدیدالورود از بانک
 • نظارت برتسویه حساب دانشجویان
 • انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل 
 • ارتباط و پیگیری مستمر با واحد درآمد صندوق رفاه جهت باز پرداخت بدهی دانشجویان به صندوق تا مرحله اعلام تسویه حساب توسط واحد درآمد

کارشناس اداره رفاه 


خانم زینب رمضانی

کارشناس اداره رفاه دانشجویی 

شماره تماس :31325290-034

شماره اتاق : 3                                                                                                    

 
 

شرح وظایف

 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، انصرافی و میهمان
 • ثبت نام دانشجویان روزانه متقاضی وام ودیعه مسکن
 • پیگیری امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان 
 • پیگیری امور مربوط به بیمه سلامت دانشجویان خارجی
 • انجام کلیه امور محوله طبق نظر رئیس اداره رفاه