۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 آقای غلامعباس نکونام

سرپرست امور 
دانشجویی              

تحصیلات               
 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 شماره تماس                              ۲-۳۱۳۲۵۳۰۱-۰۳۴


دورنگار                                      ۳۱۳۲۵۲۹۲-۰۳۴

شماره اتاق                                                       ۵

   vcs@kmu.ac.ir                        پست الکترونیک 

 
     
  

شرح وظايف :

 

 

۱.برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

۲. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.

۳. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.

۴. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.

۵. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.

۶. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.

۷. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

۸. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

۹. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.

۱۰. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.

۱۱. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.

۱۲. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.

۱۳. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.

۱۴. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.

۱۵. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.

۱۶. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .

۱۷. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.

۱۸. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.