۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 آقای محمود قربانی نژاد


مدیر امور فرهنگی            

تحصیلات              
: کارشناس ارشد ادبیات

 شماره تماس         ۲-۳۱۳۲۵۳۰۱-۰۳۴ 

دورنگار                
۳۱۳۲۵۲۹۲-۰۳۴

شماره اتاق             : ۵

   : پست الکترونیک vcs@kmu.ac.ir 

 
     
  

 

شرح وظايف :

۱- ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نیل به اهداف فرهنگی کشور

۲- جلب مشارکت سایر سازمانهای فرهنگی در ارتقا برنامه های فرهنگی و فوق برنامه

۳- برگزاری شورای فرهنگی ،کمیته ها و هیات های نظارتی حوزه فرهنگی دانشگاه

۴- مدیریت و رفع مشکلات حوزه فرهنگی و فوق برنامه

۵- رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق برنامه

۶- مشارکت با با نهاد مقام معظم رهبری ،کانون ها و تشکلهای رسمی دانشجویی در امور فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب قوانین

۷- برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

۸- نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه

۹- برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

-۱۰اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع

-۱۱پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه

-۱۲حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی