۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   

 اقای محمود قربانی نژاد

مدیر امور فرهنگی
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات
شماره تماس : 2-31325301-034
دورنگار : 31325299-034
شماره اتاق : 5
     
  

 

شرح وظایف :

 

۱- ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نیل به اهداف فرهنگی کشور

۲- جلب مشارکت سایر سازمانهای فرهنگی در ارتقا برنامه های فرهنگی و فوق برنامه

۳- برگزاری شورای فرهنگی ،کمیته ها و هیات های نظارتی حوزه فرهنگی دانشگاه

۴- مدیریت و رفع مشکلات حوزه فرهنگی و فوق برنامه

۵- رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق برنامه

۶- مشارکت با با نهاد مقام معظم رهبری ،کانون ها و تشکلهای رسمی دانشجویی در امور فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب قوانین

۷- برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

۸- نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه

۹- برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

-۱۰اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع

-۱۱پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه

-۱۲حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی