۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اداره فرهنگی  یکی از زیر مجموعه های مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاه است که در جهت تقویت فضای فرهنگی و ایجاد فضای پرنشاط فرهنگی و هنری و افزایش روحیه خودباوری و شکوفایی استعدادها در دانشگاه فعالیت می کند
اين اداره ارتباط تنگاتنگي با دانشجويان و تشكل ها و كانونهاي دانشجويي داشته و با حفظ اصول همكاري و مشاركت ، احترام به كرامت انساني ، صميميت ، مسئوليت پذيري ، مسئوليت دهي و اعتماد ، با در نظر گرفتن سیاست های کلی دانشگاه و علايق و نيازمنديهاي دانشجويان ، و با هدف توسعه فضای فرهنگی ، ارتقاء فعالیتهای دانش افزا و ایمان افزا ، تقویت اخلاق ، ارزش و باورهای دینی ، توسعه فرهنگ مشارکت در برنامه ها و مناسبتهای فرهنگی انجام وظیفه می نماید