۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

هدف این اداره برگزاری مراسم،جشنهای ملی و مذهبی،عزاداری ها و همایش دانشجویان جدید الورود و همایشهای دانشگاهی و کشوری و اردوهای دانشجویی با همکاری سایر نهادهای ذیربط.