۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

محمدرضا نواده

رییس اداره فوق برنامه

تحصیلات    : لیسانس

 شماره تماس      :۳۱۳۲۵۲۸۱

شماره اتاق : ۱۴

شرح وظایف:

۱- تمهیدات لازم جهت برگزاری کلاسهای فوق برنامه مورد درخواست دانشجویان

۲- نظارت بر برنامه های هنری ساخته دانشجویان جهت اجرا در مراسم

۳- هماهنگی برگزاری جشن های فارغ التحصیلی -جشن های ملی مذهبی

۴- تمهیدات لازم جهت برگزاری اردو های داخل و خارج استان

۵- برنامه ریزی و نظارت بر امور فوق برنامه

۶- تمهیدات در خصوص مستند سازی مراسم فرهنگی و فوق برنامه

۷- صدور مجوزهای مربوط به فعالیتهای هنری و فوق برنامه