۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

فاطمه محمدی راد

سرپرست اداره مشاوره

 تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

شماره تماس:31325274-034

دورنگار:31325299-034                                                                

شرح وظایف : 

۱- تشکیل وپیگیری تصمیمات کمیته روان شناختی وسایر کمیته ها

۲- عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۳- تشکیل شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان

۴- اعمال سیاستها وبرنامه های پیشگیری ومشاوره ،مصوب دفتر مرکزی مشاوره

۵- جلب همکاری متخصصین مورد نیاز (روانشناس/مشاور/روانپزشک/مددکار)به صورت پاره وقت

۶- نظارت بر پذیرش مراجعین وارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصین شاغل در اداره

۷- تهیه گزارش ماهانه برای ارائه به دفتر مرکزی مشاوره

۸- شرکت در دوره های باز آموزی 

 


 


زهره پور محمد داورانی

مددکار اداره مشاوره

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس:31325258-034                                                        

شرح وظایف :