۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۴ تير   

دکتر خسرو سلطانی نژاد

سرپرست اداره مشاوره

 تحصیلات: دکترای روانشناسی بالینی

شماره تماس:31325258-034

دورنگار:31325299-034                                                                

 

شرح وظایف : 

۱- تشکیل وپیگیری تصمیمات کمیته روان شناختی وسایر کمیته ها

۲- عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۳- تشکیل شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان

۴- اعمال سیاستها وبرنامه های پیشگیری ومشاوره ،مصوب دفتر مرکزی مشاوره

۵- جلب همکاری متخصصین مورد نیاز (روانشناس/مشاور/روانپزشک/مددکار)به صورت پاره وقت

۶- نظارت بر پذیرش مراجعین وارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصین شاغل در اداره

۷- تهیه گزارش ماهانه برای ارائه به دفتر مرکزی مشاوره

۸- شرکت در دوره های باز آموزی 

 


 


 

فاطمه محمدی راد

کارشناس اداره مشاوره

 تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

شماره تماس:31325303-034

دورنگار:31325299-034                                                                

شرح وظایف : 

 • ثبت روزانه آمار مشاوره های حضوری و تلفنی به صورت آنلاین در سامانه فرابر              
 • جمع آوری مستندات کارگاهها و ثبت آنها در سامانه فرابر                                           
 • ثبت بروشورها ، صورت جلسات ، جلسات ، کمیته ها و نشست ها در سامانه فرابر               
 • ثبت مشخصات همتایاران و کارشناسان شاغل در اداره مشاوره و به روز رسانی آنها     
 • کنترل و نظارت بر کار همتایاران در خوابگاهها                                            
 • ارسال گزارشات در سامانه فرابر داخلی دانشگاه                                                     
 • جمع آوری مستندات اداره مشاوره و ارائه آنها در زمان مقتضی                           
 • انجام تست های سلامت روان و تست های ارسالی از وزارت. 
 • انجام امور محوله به تشخیص ریاست اداره مشاوره.


 

 


 


 


بتول پورجوپاری

کارشناس اداره مشاوره

 تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

شماره تماس:31325274-034

دورنگار:31325299-034                                                                

شرح وظایف : 

 • ثبت روزانه آمار مشاوره های حضوری و تلفنی به صورت آنلاین در سامانه فرابر              
 • جمع آوری مستندات کارگاهها و ثبت آنها در سامانه فرابر                                           
 • ثبت بروشورها ، صورت جلسات ، جلسات ، کمیته ها و نشست ها در سامانه فرابر               
 • ثبت مشخصات همتایاران و کارشناسان شاغل در اداره مشاوره و به روز رسانی آنها     
 • کنترل و نظارت بر کار همتایاران در خوابگاهها                                            
 • ارسال گزارشات در سامانه فرابر داخلی دانشگاه                                                     
 • جمع آوری مستندات اداره مشاوره و ارائه آنها در زمان مقتضی                           
 • انجام تست های سلامت روان و تست های ارسالی از وزارت. 
 • انجام امور محوله به تشخیص ریاست اداره مشاوره.

 

 


 


 


مهلا دلخروشان

مسئول پذیرش اداره مشاوره

 تحصیلات: 

شماره تماس:31325303-034

دورنگار:31325299-034                                                                

شرح وظایف : 

 • تعیین نوبت جهت مراجعین
 • پاسخ به تلفن ها
 • بایگانی پرونده ها
 • تایپ نامه ها و گزارشات
 • ثبت و بایگانی نامه ها
 • هماهنگ کردن برنامه مشاوران در مرکز و خوابگاهها
 • هماهنگ کردن و اطلاع برنامه ها به رابطین و همتایاران مرکز
 • تکمیل فرم ماهیانه رابطین و همتایاران
 • پیگیری و هماهنگی جهت تدارکات اجرای کارگاه ها
 • ارجاع دانشجویان دچار افت تحصیلی به مسئول مرکز
 • تنظیم و ثبت ورود و خروج مشاورین
 • محاسبه و پیگیری حق الزحمه مشاورین در پایان ترم
 • تماس با دانشجویان افت تحصیلی و برای تعیین وقت
 • انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره