۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي   
اعضای شورای بدوی انضباطی دانشجویان :

 - رییس شورای بدوی انضباطی(دکترمحسن بارونی معاون دانشجویی و فرهنگی(

دبیر شورای انضباطی(فاطمه دهشیری(

نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

یک نفر عضو هییت علمی دانشگاه

دو نفر عضو دانشجوییاعضای شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان :

 -رییس شورای تجدید نظر(دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد (

-
دبیر شورای تجدید نظر انضباطی( دکتر محسن بارونی معاون دانشجویی و فرهنگی(

-
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

-دو نفر عضو هییت علمی

-یک نفر عضو دانشجویی