۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

آقای محمد ده صلاحی

مسئول واحد نقلیه

تحصیلات:دیپلم

شماره تماس:31325306-034

شماره اتاق :                                                                                                      

 

 

شرح وظایف :

  • برنامه ریزی امور نقلیه و حمل نقل معاونت دانشجویی 
  • هماهنگی راننده های استیجاری 
  • برنامه ریزی سروس های دانشجویی